?

Log in

No account? Create an account
Лучшее лекарство - это улыбка:-) [entries|archive|friends|userinfo]
Фурия Мегеровна

[ обо мне | поговорим? ]
[ journal archive | прогулка под дождем ]

[май. 17, 2019|11:46 am]
Фурия Мегеровна
[Tags|]

Отшелник
Малко хляб, и вода осветена,
Малко книги и светли икони.
И, намирайки мощи нетленни,
Знаем кой бесове да изгони.
СсылкаОтветить